Συνοπτικά η Αστική Ευθύνη:

Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/ και παράληψης του έγινε άθελά του (ακουσίως) υπαίτιος να προκληθεί σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νομικού).

Η οικονομική υποχρέωση του υπαιτίου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (άρθρα 914-938 του Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξίας και άλλα νομοθετήματα).

Ασφαλισμένος: είναι το Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο το οποίο ασφαλίζεται για την αστική του ευθύνη έναντι τρίτων – η οποία απορρέει από συγκεκριμένο επάγγελμα, ιδιότητα ή δραστηριότητα, αποτελεί τη βάση του Ασφαλιστηρίου και δηλώνεται κατά τη σύναψη της ασφαλίσεως.

Τρίτοι: είναι τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα έναντι των οποίων ο Ασφαλισμένος θα έχει την υποχρέωση προς αποζημίωση σε περίπτωση προκλήσεως σε αυτά σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών, για τις οποίες είναι υπαίτιος.

Σωματικές Βλάβες: είναι οι βλάβες του σώματος ή της υγείας ενός προσώπου ή ο θάνατός του ως αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος, για το οποίο ευθύνεται ο Ασφαλισμένος.

Υλικές Ζημίες: είναι η καταστροφή (ολική ή μερική) περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κάποιο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, σαν αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος, για το οποίο ευθύνεται ο Ασφαλισμένος.
Αποζημίωση: είναι τα χρηματικά ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει σε περίπτωση ζημίας σε τρίτους, για την οποία είναι υπαίτιος.

Διαθέσιμα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης:

1.      Ιατρών
2.      Φαρμακείων
3.      Tour operator – Ταξιδιωτικών γραφείων
4.      Λογιστές
5.      Δικηγόροι
6.      Ηλεκτρολόγοι/ Υδραυλικοί/ Ψυκτικοί
7.      Κατασκευής έργου
8.      Ενοικιαζόμενων δωματίων/ Ξενοδοχείων
9.      Εκδηλώσεων
10.    Εργασιών καθαρισμού
11.    Ιδιοκτησίας κτιρίων
12.    Γυμναστηρίων
13.    Κομμωτηρίων
14.    Συνεργείων αυτοκινήτων/ Πρατηρίων/ Πλυντηρίων
15.    Σταθμών αυτοκινήτων
16.    Ανελκυστήρων
17.    Εστιατορίων/ Καφέ/ Κυλικείων
18.    Καταστημάτων/ Εμπορικών επιχειρήσεων
19.    Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
20.    Γραφείων
21.    Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Κτιρίων
22.    Προσωπική Αστική Ευθύνη
23.    Προϊόντων: αφορά παραγωγούς, συσκευαστήρια, αποθήκες, τελικό σημείο πώλησης.