Ολοένα και περισσότερο οι αποστάσεις μικραίνουν, οι ορίζοντες ανοίγουν.
Το ταξίδι από την φύση του είναι μι ωραία και ενδιαφέρουσα διαδικασία και τίποτα δεν πρέπει
να ανατρέψει τον αρχικό του σχεδιασμό. Ωστόσο υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
μας δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα από την απώλεια των αποσκευών μέχρι την ξαφνική ασθένεια ή ένα απρόοπτο
μικρό ατύχημα. Είναι κορυφαίας σημασίας να έχουμε την δυνατότητα επικοινωνίας
κατεύθυνσης και κάλυψης ,κυρίως των ιατρικών μας εξόδων που ενδεχομένως χρειαστούμε κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 • Ιδιώτες για επαγγελματικά ή ταξίδια αναψυχής.
 • Στελέχη επιχειρήσεων που ταξιδεύον συχνά.
 • Εταιρίες για την μεμονωμένη ασφάλιση στελεχών τους.
 • Πωλητές .
 • Ταξιδιωτικά γραφεία.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Υπάρχουν δυο τρόποι ασφαλιστικής κάλυψης :
 • Ανά ταξίδι όπου η διάρκεια της ασφάλισης είναι ίση με την διάρκεια του ταξιδιού.
 • Για όσους δεν ταξιδεύον πάνω από μια έως δυο φορές τον χρόνο.Ετήσιο συμβόλαιο
  κάλυψης όπου καλύπτονται όλα τα ταξίδια που θα γίνουν την συγκεκριμένη ετήσια περίοδο.
(Συμφέρει ιδιαίτερα όσους κάνουν πολλά ταξίδια).

Το κόστος ασφάλισης είναι απίστευτα χαμηλό και εξαρτάται:

 • Από την διάρκεια του.
 • Τον προορισμό.
 • Τα άτομα που θα συμμετέχουν.

Για το επόμενο ταξίδι σας ,ζητήστε να σας στείλουμε αναλυτική
προσφορά
με παροχές ασφάλιστρο.
Νοιώστε την απόλυτη ελευθερία κάθε φορά που ταξιδεύετε!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Καλυπτόμενα Συµβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόμενου ή µέλους της Οικογένειάς του.
Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση Συµβάντος στο Ταξίδι και εφόσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σηµείο του Συµβάντος
Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλιζόµενου, κατόπιν Συµβάντος στο Ταξίδι.
Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόµενου, έως 30 ηµέρες από την ηµέρα του καλυπτόµενου Συµβάντος ή έως τη στιγµή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει.
Ένα εισιτήριο µε επιστροφή σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σηµείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόµενος ώστε να τον συνοδεύσει στον επαναπατρισµό του, όταν υπάρχει πρόγνωση νοσηλείας του Ασφαλιζόµενου πλέον των 7 ηµερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτοµο µε ειδικές ανάγκες.
∆ιαµονή συνοδού έως 5 ηµέρες για τον επαναπατρισµό.
∆ιακοπή του Ταξιδιού και επαναπατρισµός του Ασφαλιζόµενου εφόσον επιβάλλεται κατόπιν νοσηλείας του στο Ταξίδι, µε ηµεροµηνία και µέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.
Έξοδα επιστροφής της οικογένειας του Ασφαλιζόµενου, συνεπεία επαναπατρισµού του Ασφαλιζόµενου ή της σορού του εφόσον είναι επίσης Ασφαλιζόµενοι.
Έξοδα συνοδού για να ταξιδέψει στο σηµείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόµενος, ώστε να συνοδεύσει τα ανήλικα µέλη της Οικογένειάς του που ταξιδεύουν µαζί του και δεν δύναται ο Ασφαλιζόµενος λόγω Συµβάντος να τα φροντίσει, συµπεριλαµβανόµενων των εξόδων αλλαγής του εισιτηρίου των ανηλίκων.
Έξοδα διερµηνείας επιβεβληµένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόµενου σε νοσοκοµείο κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόµενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκοµείο συνεπεία Συµβάντος στο Ταξίδι, από ελληνικά, σε αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά ή ισπανικά.
Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόµενου και ενός/µιας συνταξιδιώτη του, επίσης Ασφαλιζόµενου, από το Ταξίδι, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε νοσοκοµείο µε πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ηµερών, µέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόµενου.
Καταβολή εξόδων για ιατρικές θεραπείες και εντός 30 ηµερών µετά τον επαναπατρισµό, συνεπεία νοσηλείας από Συµβάν στο Ταξίδι και κατόπιν γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού στο νοσοκοµείο όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόµενος.
Έξοδα αποστολής φαρµάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόµενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν
µπορεί να τα προµηθευτεί τοπικά. Η αποστολή θα γίνει µόνο σε πλήρη εναρµόνιση µε τη νοµοθεσία εισαγωγής φαρµάκων στο κράτος που βρίσκεται ο Ασφαλιζόµενος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρµακα στην τοπική αγορά. ∆εν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρµάκων.
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου από Συµβάν στο Ταξίδι, καλύπτονται τα έξοδα επαναπατρισµού (µεταφοράς µόνο) της σορού του.
Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι.
Τηλεφωνικές ιατρικές συµβουλές στον Ασφαλιζόµενο, για Συµβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
Τηλεφωνικές ιατρικές συµβουλές στην οικογένεια στο σπίτι του Ασφαλιζόµενου κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού του Ασφαλιζόµενου.
∆ιερεύνηση, ενηµέρωση και όταν είναι απαραίτητο επικοινωνία µε τους πλησιέστερους ιατρούς, ειδικευµένους ιατρούς, κέντρα πρώτων βοηθειών και νοσοκοµεία σε περίπτωση συµβάντος του Ασφαλιζόµενου στο Ταξίδι.
Επικοινωνία µε την οικογένεια του Ασφαλιζόµενου σε περίπτωση Συµβάντος κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.