ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το εισόδημα προέρχεται από τρείς πηγές:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Έσοδα που προέρχονται από επιχείρηση η οποία ΔΕΝ χρειάζεται την άμεση συμβολή μας ενώ μας αποδίδει εισόδημα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Ακίνητα, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, λογαριασμοί καταθέσεων , τα οποία μας αποδίδουν εισόδημα.

ΕΡΓΑΣΙΑ: Το βασικό εισόδημα προέρχεται από την εργασία μας! Τι συμβαίνει όταν στερούμαστε την ικανότητα μας προς εργασία (λόγο ατυχήματος/ασθένειας) για μικρό, μεγάλο ή μόνιμο διάστημα;

Μπορούμε να σχεδιάσουμε το δικό σας πλάνο αναπλήρωσης εισοδήματος. Άμεση προτεραιότητα η εξασφάλιση εισοδήματος ή σοβαρών επιδομάτων σε περίπτωση  ασθένειας ή ατυχήματος. Χρησιμοποιείστε τις σημερινές σας δυνάμεις για να εξουδετερώσετε αυριανές αδυναμίες.