Ασφάλιση είναι κοινωνία ομοίων κινδύνων που παρέχει στα μέλη της,
με αντάλλαγμα (ασφάλιστρο), αυτόνομη αξίωση (αποζημίωση) για κάλυψη οικονομικής ανάγκης.